Vltavínová 1334/3, Plzeň, 32600, CZ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání výrobků zboží a služeb

společnosti IRE-TEX PRAHA s.r.o.

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek pro dodání zboží a služeb Dodavatele mají následující pojmy tento význam:

 

 • „Dodávka“ - veškeré dodávky Dodavatele Kupujícímu, včetně dodávek Zboží anebo provádění Služeb,
 •  
 • „Kupující“ - smluvní strana, která Dodávku kupuje včetně, vyplývá-li to z kontextu, jejího zástupce nebo subdodavatele,
 •  
 • „Dodavatel“ - společnost IRE-TEX Praha s.r.o. se sídlem v Plzni, Vltavínová 1334/3, PSČ 326 00, IČO 25222414, zapsaná v obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Plzni - oddíl C, vložka 10071, zastoupená prokuristou RNDr. Vladimírem Hobzou,
 •  
 • „Objednávka“ - objednávka Kupujícího zadaná Dodavateli. Dodavatel je oprávněn stanovit detailní obsah, kterou musí každá objednávka Dodavateli splňovat,
 •  
 • „Zboží a Výrobky“ – dřevěné nebo plastové obaly, výrobky a zboží z vlnité, hladké a polepované lepenky a ostatní zboží, výrobky dodávané Dodavatelem Kupujícímu (včetně případných výrobků dodaných Dodavatelem v rámci provedených Služeb),
 •  
 • „Služby“ - veškeré služby provedené Dodavatelem pro Kupujícího, zejména designové práce, skladování a logistické služby,
 •  
 • „VOP“ - tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodání Zboží a Služeb Dodavatele a to včetně zvláštních podmínek pro Dodávky z konkrétních závodů Dodavatele, které upřesňují obecně platné všeobecné obchodní podmínky pro dodání Zboží, Výrobků a Služeb Dodavatele s ohledem na konkrétní závod Dodavatele.

 

1.2 Tyto VOP platí jako nedílná součást veškerých jednání Dodavatele ohledně Dodávky a kupních smluv uzavíraných o prodeji a koupi Zboží, Výrobků dodávaných Dodavatelem, anebo smluv o poskytování Služeb, jakož i rámcových kupních smluv, pokud byly mezi smluvními stranami uzavřeny. Obchodní nebo nákupní podmínky Kupujícího jsou tímto výslovně vyloučeny. V případě rozporu mezi zvláštní částí a všeobecnými podmínkami mají přednost podmínky obsažené ve zvláštní části VOP. Případné změny VOP jsou platné pouze tehdy, jsou-li vyhotoveny v písemné podobě a řádně podepsány osobou k tomu oprávněnou či zplnomocněnou Dodavatelem. Odlišné podmínky písemně sjednané mezi Dodavatelem a Kupujícím mají přednost před VOP.

 

1.3 VOP a její změny mohou být uveřejněny na příslušných webových stránkách Dodavatele www.iretex.cz a pro jejich závaznost postačí příslušný odkaz na www stránky, kde jsou VOP uveřejněné.

 

 

2. Nabídka zboží a zaslání vzorků

 

2.1 Dodavatel zašle Kupujícímu na základě jeho poptávky nabídku Zboží a Výrobků nebo Služeb ve formě cenové nabídky, přičemž ceny nabízené za Zboží, Výrobky nebo Služby jsou platné po dobu 30 dnů od jejich odeslání, není-li uvedeno jinak, a ceny nástrojů a štočků jsou ceny předpokládané, konečná cena bude stanovena po realizaci.

 

2.2 Nabízené ceny jsou uváděny bez jakýchkoli příslušných daní, zejména daně z přidané hodnoty, státních anebo místních spotřebních daní, odvodů a cel jakéhokoli druhu, které se na Zboží, Výrobky a Služby vztahují (dále jen „Daně“). Veškeré Daně hradí Kupující, s výjimkou případů, kdy kupující doloží Dodavateli potvrzení o osvobození od příslušné Daně.

 

2.3 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit či zrušit do uzavření kupní smlouvy nabídku Zboží a Výrobků a Služeb zaslané či zveřejněné z jeho strany Kupujícímu, a to co do množství, ceny, materiálu či dodací doby. Dodavatel není nabídkou Zboží, Výrobků a Služeb vázán, není-li v zaslané nabídce uvedeno jinak.

 

2.4 Dodavatel může Kupujícímu na základě jeho vážně míněné poptávky a na základě jeho žádosti zaslat až 3 ks bezplatných vzorků poptávaného Zboží nebo Výrobků, aby se Kupující mohl s jejich parametry seznámit.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Kupujícím ohledně konkrétní Dodávky je uzavřen na základě:

 

 1. písemné kupní smlouvy podepsané Dodavatelem a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“) anebo
 2. Kupujícím vystavené písemné Objednávky, která je zaslána Dodavateli a Dodavatelem písemně potvrzena (dále jen „Potvrzení objednávky“), čímž dojde k uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím je uzavřena okamžikem podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami a doručením oběma stranami podepsané Kupní smlouvy Dodavateli. Návrh Kupní smlouvy zasílá Kupujícímu Dodavatel. Komunikace mezi Dodavatelem a Kupujícím vč. Objednávky a Potvrzení objednávky může probíhat také prostřednictvím faxu, e-mailu nebo elektronické výměny dat (EDI). Veškeré telefonické nebo ústní objednávky a potvrzení objednávky vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení.

 

3.2 Neobsahuje-li Objednávka nebo Potvrzení objednávky všechny náležitosti dle VOP, upozorní jedna smluvní strana druhou na vadu a navrhne její nápravu tak, aby bylo možné po upřesnění Objednávky nebo Potvrzení objednávky uzavřít Kupní smlouvu anebo potvrdit řádně vystavenou Objednávku Potvrzením Objednávky. Tento postup také platí pro případné změny navržené v Potvrzení objednávky, neodsouhlasí-li Kupující bez zbytečného odkladu Potvrzení objednávky, které obsahuje odchylky od Objednávky.

 

3.3 Veškeré Objednávky podléhají přijetí ze strany Dodavatele Potvrzením Objednávky.

 

 

4. Kupní cena

 

4.1 Kupní cena je stanovena dohodou stran v Kupní smlouvě (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena může být stanovena i odkazem na platný ceník Dodavatele.

 

4.2 Není-li stanoveno jinak, je Kupní cena v Kč bez DPH a dalších případných Daní.

 

4.3 Výše Kupní ceny může být Dodavatelem zvýšena, zvýší-li se cena vstupních surovin, dopravy nebo energií o 5 %, anebo změní-li se převodní kurz české koruny o 3 % ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 

4.4 Kupní cena je vždy vázána na dodací podmínky dle INCOTERMS.

 

 

5. Platební podmínky

 

5.1 Kupující uhradí Dodavateli Kupní cenu na základě řádně provedené fakturace v souladu s Kupní smlouvou.

 

5.2 Není-li stanoveno jinak, bude mít faktura zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.

 

5.3 Není-li stanoveno jinak, jsou veškeré faktury splatné 21 dnů ode dne doručení faktury. Nejsou-li nejpozději v den splatnosti faktury připsány peněžní prostředky na účet Dodavatele nebo uhrazeny v hotovosti do pokladny Dodavatele, je Kupující povinen zaplatit Dodavateli kromě dlužné částky z faktury i úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

 

5.4 V případě prodlení Kupujícího je Dodavatel oprávněn pozastavit veškeré další vyřizování Objednávek nebo Dodávek Zboží a/nebo Služeb Kupujícímu až do úplného uhrazení všech dlužných částek Dodavateli.

 

 

6. Dodací lhůta

 

6.1 Dodací lhůta je stanovena v Kupní smlouvě. Nebude-li dodací lhůta podle předchozí věty stanovena, řídí se standardními dodacími lhůtami, které jsou k dispozici v oddělení Zákaznického servisu Dodavatele. Standardní dodací lhůty se pohybují v rozmezí 10-25 pracovních dnů v závislosti na typu výrobku a výrobního zařízení. Nebude-li Dodavatel disponovat specifikací standardních dodacích lhůt, má se za to, že platí dodací lhůta, která je běžná v obchodním styku smluvních stran.

 

 

7. Množstevní tolerance

 

7.1 Případné rozdíly skutečného počtu kusů Zboží dodaného dle dodacího listu oproti množství uvedeném v Kupní smlouvě ve výši tolerance +/- 10 % z požadovaného množství budou považovány za bezvadné plnění a nebudou zohledněny v kupní ceně a Kupující je povinen takové množství Zboží odebrat.

 

 

8. Doprava a vratné obaly

 

8.1 Dodavatel dodává objednané Zboží na základě vhodných paletizačních ukládacích vzorů vzhledem k rozměrům objednaného Zboží s ohledem na požadavky Kupujícího na EUR paletách. Palety jsou prodávány se Zbožím, přičemž jejich cena není zahrnuta v ceně zboží dle platného ceníku Dodavatele, anebo jsou vratné.

 

8.2 Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Kupující povinen vratné palety vrátit Dodavateli na vlastní náklady do sídla dodavatele a to do 30 dnů od dodání Zboží Kupujícímu.

 

8.3 Nebudou-li z jakéhokoliv důvodu palety Dodavateli vráceny ve lhůtě uvedené v čl. 8.2, je Dodavatel oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení jejich náhrady ve výši stanovené dle platného ceníku. Dodavatel i Kupující jsou povinni vést přesnou evidenci o dodaných a následně Kupujícím vrácených paletách a měsíčně tento stav vzájemně porovnávat (potvrdit e- mailovou zprávou). Dodavatel nebude zpětně odkupovat palety, které byly součástí dodávky Zboží.

 

8.4 Kupující je povinen vrátit vratné palety jen v dobrém technickém stavu, na své náklady, nejpozději při dosažení maximální výše přípustného množství palet u Kupujícího stanoveného Dodavatelem, nebo při dosažení doby obrátky 30 dnů dle čl. 8.2.

 

8.5 Dodavatel je oprávněn odmítnout převzetí poškozených palet.

 

8.6 V případě požadavku Kupujícího na použití HT palet negarantuje Dodavatel splnění požadavků kontrol v zemích exportu.

 

 

9. Dodání a převzetí zboží a výrobků kupujícím

 

9.1 Dodáním Zboží a Výrobků se rozumí jeho doručení na místo dodání uvedené Kupní smlouvě. Není-li Prodávající povinen dodat Zboží a Výrobky v určitém místě, pak platí, že Zboží aVýrobky jsou dodány Kupujícímu v okamžiku, kdy je na základě sdělení Dodavatele Kupujícímu připraveno k vyzvednutí v příslušném závodě Prodávajícího a může být fakturováno.

 

9.2 Oprávněná osoba Kupujícího je po převzetí Zboží a Výrobků povinna písemně toto potvrdit na dodací list, případně na jakýkoli jiný průvodní doklad a uvést tiskacím písmem své jméno a příjmení. Zástupce Kupujícího je povinen na výzvu zástupce Dodavatele doložit, že je oprávněn Zboží a Výrobky přijmout. Kupující je vždy povinen zajistit vykládku objednaného Zboží a Výrobků.

 

9.3 Při dopravě Zboží a Výrobků Dodavatelem na místo určené Kupujícím je Kupující povinen převzít Zboží a Výrobky v místě a čase dohodnutém v Kupní smlouvě. Nepřevezme-li si Kupující své Zboží a Výrobky řádně a včas, uskladní jej Dodavatel na náklady Kupujícího na adrese, kterou Dodavatel sdělí Kupujícímu. Nevyzvedne-li si Kupující své Zboží a Výrobky ani do 14 dnů ode dne uskladnění, je Dodavatel oprávněn Zboží a Výrobky zaslat Kupujícímu na jeho náklady na fakturační adresu Kupujícího, případně Zboží a Výrobky na náklady Kupujícího zlikvidovat a Kupující není oprávněn činit jakékoli nároky na dodání Zboží a Výrobků. Nárok Dodavatele na úhradu kupní ceny a vzniklých nákladů tím není dotčen.

 

9.4 Při objednávce Zboží a Výrobků, jehož zásoby má Dodavatel na skladě, je Kupující povinen převzít jím objednané skladové Zboží a výrobky do 60 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Nevyzvedne-li si Kupující skladové Zboží a Výrobky ve lhůtě podle předcházející věty, zašle Dodavatel Kupujícímu písemně (e-mailem) výzvu k dodatečnému vyzvednutí skladového Zboží a Výrobků ve lhůtě 14 dnů ode dne marného uplynutí lhůty podle věty první a pokud Kupující skladové Zboží a Výrobky nepřevezme ani v této dodatečné lhůtě, je Dodavatel oprávněn zaslat skladové Zboží a Výrobky Kupujícímu na jeho náklady na fakturační adresu Kupujícího a vystavit Kupujícímu fakturu za skladové Zboží a Výrobky , případně skladové Zboží a Výrobky na náklady Kupujícího zlikvidovat. Nárok Dodavatele na úhradu kupní ceny a vzniklé náklady tím není dotčen.

 

9.5 Při objednávce Zboží a Výrobků s osobním převzetím, je Kupující povinen převzít Zboží a Výrobky do 48 hodin od zaslání písemné výzvy (e-mailem) k převzetí Zboží a Výrobků. Po marném uplynutí této lhůty je Kupující povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny za každý den prodlení s převzetím Zboží a Výrobků. Kupující je povinen oznámit Dodavateli přesný čas svého příjezdu k osobnímu převzetí Zboží a Výrobků a to nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem převzetí Zboží a Výrobků. Ve výjimečných případech Dodavatel akceptuje oznámení přesného času příjezdu Kupujícího i při nedodržení lhůty podle předchozí věty. Kupující rovněž nahlásí Dodavateli státní poznávací značku či jinou bližší specifikaci vozidla, jímž se bude při převzetí Zboží a Výrobků dopravovat.

 

9.6 Pokud Kupující pověří svého zaměstnance k převzetí Zboží a Výrobků v závodě Dodavatele, zavazuje se Kupující, v návaznosti na pracovněprávní předpisy, proškolit a poučit své zaměstnance ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce, že tito zaměstnanci Kupujícího jsou povinni uposlechnout pokynů odpovědných osob Dodavatele, kterými jsou pracovníci ostrahy a pracovníci expedice. Dále se Kupující zavazuje, že upozorní své zaměstnance na to, že v celém areálu Dodavatele platí zákaz kouření.

 

9.7 Nástroje a štočky jsou hrazené Kupujícím a nejsou součásti ceny zboží. Do vlastnictví Kupujícího přecházejí ve chvíli jejich zaplacení. V případě, že nástroje a štočky nejsou používány, Dodavatel je uskladní na maximální dobu uskladnění 15 měsíců. Po uplynutí této doby je Dodavatel oprávněn bez jakéhokoli oznámení Kupujícímu nástroje a štočky zaslat na jeho náklady na jeho fakturační adresu nebo je na náklady Kupujícího zlikvidovat.

 

 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží, výrobky

 

10.1 Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží a Výrobkům podle § 2132 občanského zákoníku. Kupující se stane vlastníkem Zboží a Výrobků teprve po úplném zaplacení Kupní ceny.

 

10.2 Nebezpečí škody na Zboží a Výrobcích přechází na Kupujícího jeho dodáním v souladu se sjednanými podmínkami. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k prodlení převzetí Dodávky, popř. prodlení jejího odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, přechází nebezpečí škody na Dodávce na Kupujícího v první den takového prodlení.

 

 

11. Jakost Zboží a Výrobků a záruka

 

11.1 Výkonové parametry obalů se řídí specifikací stanovenou na výkrese stejně tak jako výrobní tolerance.

 

11.2 Pro zachování kvalitativních ukazatelů a trvání záruky v plném rozsahu je nutné při přepravě a skladování Zboží,a Výrobků a při manipulaci s nimi chránit Zboží a Výrobky proti poškození a skladovat jej v krytých, suchých a větratelných místnostech, kde jsou Zboží a Výrobky chráněny před přímými povětrnostními vlivy, zemní vlhkostí a sálavým teplem, tedy za přesně daných podmínek (15-25°C a max. 55-65% relativní vlhkosti). Odchylka od jakosti 0,1 % z dodaného množství.

 

11.3 Záruční doba Zboží a Výrobků je 6 měsíců. Kupující potvrdí svým podpisem na dodacím listu převzetí Zboží a Výrobků a souhlas se záručními podmínkami.

 

11.4 Kupující je povinen hlásit Dodavateli jakékoli vady Zboží a Výrobků, včetně zjevných množstevních či jiných odchylek od Objednávky neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží a Výrobků.

 

11.5 Kupující je povinen hlásit Dodavateli takové vady Zboží a Výrobků, které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Zboží a Výrobků (dále jen „Zjevné vady“) neprodleně po jejich zjištění, a to písemně s příslušnou dokumentací Zjevných vad (fotografie, vzorky, popis výskytu). Při zjištění Zjevných vad při převzetí Zboží a Výrobků Kupujícím je Kupující povinen zaznamenat vady do dodacího listu a záznam nechat podepsat přepravcem resp. řidičem. Kopie dodacího listu s řidičem potvrzeným záznamem musí být přílohou reklamace. Zjevné, a tedy již při převzetí Zboží a Výrobků zjistitelné vady, které nebudou zaznamenány v dodacím listě a nebudou potvrzeny přepravcem, nebudou Dodavatelem uznány.

 

11.6 Kupující je povinen hlásit Dodavateli skryté vady Zboží a Výrobků neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí Zboží a Výrobků. Dodavatel neručí za vady Zboží a Výrobků po uplynutí záruční doby dle čl. 11.3.

 

11.7 Nárok Kupujícího na uplatnění záruky zaniká v případě, že na dodaném Zboží a Výrobcích byly provedeny změny jakoukoliv manipulační nebo technologickou operací. Předchozí věta se nevztahuje na skryté vady. V případě prodeje třetí straně odpovídá Dodavatel pouze za skryté vady prokazatelně vzniklé již před předáním Zboží a Výrobků Dodavatelem Kupujícímu.

 

11.8 Nárok Kupujícího na uplatnění záruky zaniká i v případě nesprávného zpracování Zboží a Výrobků (např. použitím nevhodných postupů, nástrojů, technologií, anebo chybným návrhem konstrukce obalu). Dodavatel rovněž neakceptuje reklamace na praskání krycí vrstvy lepenky při ohybu v rylu větším, než je definováno pro daný ryl a lepenku.

 

 

12. Reklamační řád

 

12.1 Reklamační případ může být Dodavateli ze strany Kupujícího oznámen písemně, tedy e- mailem, faxem nebo dopisem. Od chvíle, kdy dokument nebo zpráva dorazí na adresu Dodavatele uvedenou v Kupní smlouvě, běží zákonná 30 -ti denní lhůta pro vyřízení reklamace. Kontaktní osobou pro reklamační případy je vždy pracovník zákaznického servisu uvedený na Kupní smlouvě nebo potvrzené Objednávce. Pro příjem reklamací je zřízena centrální e-mailová adresa reklamace@iretex.cz.

 

12.2 Podklady pro reklamaci musí obsahovat:

 1. číslo objednávky,
 2. kontrolní štítek z palety,
 3. počet reklamovaných kusů,
 4. popis vady, nebo přesný popis, jak se vada projevuje,
 5. vadný vzorek reklamovaného materiálu a jeho fotodokumentaci

 

12.3 Reklamované Zboží musí být ponecháno k následné kontrole a nesmí být likvidováno až do konečného rozhodnutí o reklamaci.

 

12.4 Dodavatel oznámí Kupujícímu co nejdříve, obvykle do 7 pracovních dní, nejpozději však do 30 dní, od podání reklamace (vč. všech dokladů), výsledek vyjádření k reklamaci. V případě, že by šetření bylo delší než 7 dní, Dodavatel bude o tom Kupujícího informovat.

 

12.5 Vyjde-li po posouzení reklamace najevo, že vada Zboží a Výrobků spočívá v důvodech na straně Dodavatele, je Dodavatel povinen poskytnout Kupujícímu náhradní plnění a uhradit mu náklady nezbytně nutné k uplatnění jeho reklamace (dále jen „Vícenáklady“). Kupující je povinen doložit spolu s reklamací Zboží a Výrobků kalkulaci Vícenákladů. Před započetím jakýchkoliv víceprací, které mají za důsledek vznik Vícenákladů, nejprve upozornit Dodavatele na vzniklou situaci a nechat si písemně (e-mailem) schválit tyto možné Vícenáklady. Pokud Kupující bez předchozího upozornění a schválení Dodavatele zašle tyto Vícenáklady k fakturaci (opravným daňovým dokladem), Dodavatel vícenáklady nemusí uznat.

 

12.6 Nároky Kupujícího při oprávněné reklamaci jsou:

 1. požadovat odstranění vady dodaného Zboží, popř. výměnu vadných kusů,
 2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny,
 3. v závažných případech odstoupit od Kupní smlouvy. Dále se způsob vyřizování vad uplatněných Kupujícím u Dodavatele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

 

13. Vyšší moc a výhrada plnění

 

13.1 Za případy vyšší moci jsou stranami považovány takové neobvyklé okolnosti jako např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, hurikán, krupobití, sesuv půdy, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad vesmírného tělesa apod., epidemie/pandemie, válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávka, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo odvraceny. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně Kupní smlouvy.

 

13.2 Dodavatel není povinen plnit závazky ze smlouvy, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.

 

 

14. Duševní vlastnictví a zachování mlčenlivosti

 

14.1 Dodavateli zůstávají zachována veškerá práva, právní tituly a podíly a držení veškerého know- how, technických údajů, výkresů, specifikací nebo dokumentů, myšlenek, koncepcí, metod, postupů, technik a vynálezů, které byly vyvinuty nebo vytvořeny Dodavatelem nebo jeho jménem a dodány v souladu s jakoukoli smlouvou uzavřenou s Kupujícím. Kupující je povinen zachovávat o veškerých těchto informacích mlčenlivost a neposkytnout je žádné třetí straně, dokud se tyto informace nestanou veřejně známými, ani je nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele použít pro jiné účely, než za účelem použití Zboží a Výrobků dodaného na základě Kupní smlouvy.

 

14.2 Dodavateli zůstávají zachována vlastnická práva k jakýmkoli patentům, autorským právům, obchodnímu tajemství, průmyslovým vzorům nebo veškerá další práva k duševnímu vlastnictví související s Objednávkou a Kupující nenabývá žádná práva k duševnímu vlastnictví.

 

14.3 Kupující nepoužije ochranné známky a značky Dodavatele a jeho přidružených společností jiným způsobem, než jak je na Zboží a Výrobcích, Službách nebo souvisejících dokumentech používá Dodavatel.

 

 

15. Náhrada újmy

 

15.1 Celkový rozsah povinnosti Dodavatele nahradit Kupujícímu újmu na jmění (škodu), která vznikne Kupujícímu v souvislosti s plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu, je omezen do výše 100 % celkové kupní ceny za příslušnou Dodávku nebo její část (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené Dodavatelem Kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

 

15.2 Zanikla-li povinnost Dodavatele uskutečnit dodávku pro nemožnost plnění, je Dodavatel povinen uhradit Kupujícímu škodu tím vzniklou v případě, že nemožnost plnění byla dodavatelem zaviněna. Pro rozsah náhrady takto způsobené škody platí odstavec 1 tohoto článku obdobně.

 

15.3 V Kupní smlouvě sjednaná záruka za jakost plně nahrazuje zákonnou odpovědnost Dodavatele za vady.

 

 

16. Ekologie

 

16.1 Dodavatel je certifikován dle certifikačních schémat ISO 9000, ISO 14000 a přijal závazek chovat se zodpovědně k životnímu prostředí a ohleduplně využívat vstupních surovin.

 

 

17. Odstoupení od smlouvy

 

17.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy nebo v případech výslovně uvedených v Kupní smlouvě nebo ve VOP či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

17.2 Podstatným porušením Kupní smlouvy se rozumí:

 1. prodlení Dodavatele s uskutečněním Dodávky, jež je Dodavatelem zaviněno a jež je delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty Kupující neprodleně vyrozumí Dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li Kupující na jejím uskutečnění, může od Kupní smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí 30 dnů po doručení předmětného vyrozumění Dodavateli,
 2. prodlení Kupujícího se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů,
 3. prodlení Kupujícího s poskytnutím zálohové platby, které je delší než 5 dnů, bylo-li poskytnutí zálohy sjednáno,
 4. neposkytnutí součinnosti ze strany Kupujícího a tím způsobená následná nemožnost plnění Dodavatele, jež je delší než 30 dnů,
 5. neoprávněné nakládání s výsledky duševního vlastnictví Dodavatele Kupujícím a naopak, porušení oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i dalších právních předpisů trestního či správního práva.

 

17.3 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

 1. bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany, anebo byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí oúpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, nebo byl podán opodstatněný insolvenční návrh, který nebyl zamítnut do 30 dnů od jeho podání,
 2. druhá smluvní strana zastavila své platby nebo je v úpadku,
 3. byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany.

 

17.4 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce.

 

17.5 V případě, že Dodavatel od Kupní smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti z takové Kupní smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý závazek Kupujícího uhrazen.

 

 

18. Závěrečná ustanovení

 

18.1 Tyto VOP a smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Kupujícím a případné nároky z nich vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použití Vídeňské úmluvy o smluvním právu a kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

18.2 Kupující a Dodavatel sjednávají výlučnou pravomoc soudů České republiky za účelem řešení veškerých sporů, ke kterým může dojít ve spojitosti s Kupní smlouvou. Dodavatel je však zároveň oprávněn podat žalobu k soudu ve státě, kde má Kupující umístěno sídlo, jestliže se uplatňovaný nárok týká plateb, s nimiž je Kupující v prodlení, nebo s nimi jinak souvisí.

 

18.3 Použití § 1726, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3 a § 1950 občanského zákoníku, je výslovně vyloučeno.

 

18.4 Tyto VOP platí pro každou Dodavatelem potvrzenou Objednávku a tvoří neoddělitelnou součást každé Kupní smlouvy.

 

18.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2021.

SÍDLO FIRMY

 

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3

Plzeň, 326 00, CZ

E-mail: obaly@iretex.cz

Tel. recepce:  +420 602 529 025

IČ: 25222414

DIČ: CZ25222414

 

Výše základního kapitálu: 100 000 Kč

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 10071, KS Plzeň

Stáhněte si Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF.