mapa webu

Poskytujeme komplexní fullservis v oblasti obalů.
S námi Vaše produkty budou na cestách v bezpečí.
Všeobecné obchodní podmínky


společnosti IRE-TEX PRAHA s.r.o. platné od 01. 06. 2012

 • 1. Úvodní ustanovení

  • 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti IRE-TEX PRAHA s.r.o. (dále jen „prodávající“) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ 318 00, IČ 25222414 se řídí veškeré právní vztahy při prodeji a dodávce zboží a služeb prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující"), není-li výslovně a písemně v jednotlivých kupních smlouvách sjednáno jinak. Ujednání písemné kupní smlouvy mají vždy přednost před ustanoveními těchto VOP.
  • 1.2 Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází a jejich změny, musí být učiněny písemně.
 • 2. Kupní smlouvy

  • 2.1 Prodej a dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se uskutečnuje na základě kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“ nebo „kupní smlouvy“) uzavřených v souladu s těmito VOP.
  • 2.2 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena podpisem písemné smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím zaslané e-mailem, poštou nebo faxem. Není-li písemný návrh kupní smlouvy akceptován do 4 pracovních dnů ode dne doručení protistraně, považuje se návrh za nepřijatý.
  • 2.3 Písemný návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat: druh a množství zboží, zvláštní požadavky kupujícího na zboží včetně specifikace těchto požadavků (čl. 3 těchto VOP), identifikaci kupujícího, osobu jednající za kupujícího (v případě objednávky kupujícího) a kupní cenu zboží.
  • 2.4 Obsah uzavřené kupní smlouvy lze měnit pouze po dohodě smluvních stran.
  • 2.5 Na základě uzavřené kupní smlouvy má prodávající povinnost za dohodnutých podmínek dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 • 3. Zboží

  • 3.1 Pod pojmem „zboží“ se rozumí veškeré zboží, služby nebo další plnění, které prodávající prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda je toto zboží, služby nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji, poskytování kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním do výrobku kupujícího nebo zda jich kupující využívá pro svou potřebu. Zbožím se rozumí i zboží, které má být teprve vyrobeno (dále jen „zboží“).
  • 3.2 Pro případ, že zboží má být dodáno dle zvláštních požadavků kupujícího (technické, konstrukční, grafické provedení atd.) je kupující povinen tyto požadavky prodávajícímu specifikovat a oznámit (předáním technických a konstrukčních výkresů, grafické podoby atd.) spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V daném případě nese odpovědnost za konstrukční vady zboží kupující.
  • 3.3 V případě, že kupující nemá technické výkresy zboží, prodávající vyhotoví technické výkresy resp. jinou dokumentaci v souladu s požadavky kupujícího a zašle je kupujícímu ke schválení. Neobdrží-li prodávající vyjádření kupujícího k technickým výkresům resp. jiné dokumentaci do 10 dnů, platí uvedené dokumenty za odsouhlasené.
  • 3.4 Má-li být zboží dodáno na základě referenčního vzorku, který prodávající zpracoval a vyhotovil na základě závazné poptávky kupujícího, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady na vývoj dodávaného zboží, včetně nákladů na vývoj a zhotovení referenčního vzorku (dále jen náklady na vývoj). Smluvní strany se dohodly, že v případě uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží dle referenčního vzorku jsou náklady na vývoj součástí dohodnuté kupní ceny. Pokud kupní smlouva na dodávku zboží dle referenčního vzorku uzavřena nebude, zavazuje se Kupující tyto účelně vynaložené náklady na vývoj prodávajícímu na základě jejich řádného vyúčtování uhradit. Pro případ, že v průběhu výroby objednaného zboží dojde ze strany kupujícího ke změně objednaného zboží (jeho konstrukčního provedení, designu, barevného provedení, atd.) nese náklady s tímto spojené kupující.
  • 3.5 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávnosti či neúplnosti specifikace a/nebo technických výkresů kupujícího resp. vdůsledku nesprávnosti či neúplnosti požadavku kupujícího na zboží, jakož i neodpovídá za porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob vdůsledku dodání zboží na základě specifikace a technických výkresu zboží kupujícího resp. jeho požadavku.
 • 4. Dodací podmínky

  • 4.1 Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Předáním zboží kupujícímu jsou závazky prodávajícího dodat zboží splněny.
  • 4.2 Prodávající dodá zboží nejpozději v termínu dodání uvedeném vkupní smlouvě, a to i formou dílčích dodávek. Pokud v kupní smlouvě není uveden termín dodání, bude zboží dodáno ve lhůtě 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 4.3 Prodávající zboží dodá na svůj náklad a nebezpečí na místo dodání vsouladu s doložkou DAP dle INCOTERMS 2010, tzn. kupní cena zahrnuje jak cenu zboží, tak i náklady na přepravu na místo dodání, pokud nebude vjednotlivém případě písemně dohodnuto jinak.
  • 4.4 Prodávající je povinen dodat zboží v místě dodání připravené kvyložení v termínu stanoveném v kupní smlouvě. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a s odbornou péčí zkontrolovat a prohlédnout a uvést do dodacího listu jakékoli poškození zboží, včetně poškození obalu zboží.
  • 4.5 Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn kupujícímu účtovat skladné a poplatek za manipulaci za každou paletu se zbožím v obvyklé výši. Vedle toho kupující uhradí náklady na dopravu zboží do skladu.
  • 4.6 V případě, že si kupující nepřevezme zboží ani do 1 měsíce od termínu dodání, je prodávající oprávněn bez další výzvy kupujícímu zboží dle své volby prodat třetí osobě nebo zlikvidovat na náklady kupujícího. Prodávající poté provede kupujícímu vyúčtování vzniklých nákladů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží dle kupní smlouvy.
  • 4.7 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem. Zboží je dodáváno na EUR paletách, přičemž kupní cena 1 ks palety je 200 Kč bez DPH a bude kupujícímu vyúčtována spolu s kupní cenou zboží. V případě požadavku kupujícího na jiný než obvyklý způsob zabalení či označení zboží, vyúčtuje prodávající kupujícímu tyto náklady zvlášť. Ujednání dle předchozí věty neplatí u EUR palet, je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena zvláštní smlouva upravující obalové hospodářství, nebo poskytne-li kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží jiné nepoškozené EUR palety vdodávaném počtu.
  • 4.8 Kupující se zavazuje při skladování a užívání dodaného zboží dodržovat následující podmínky:
   • - zboží nevystavovat přímému působení slunečních paprsků,
   • - zboží neumisťovat k teplometům, ústřednímu topení nebo jiným tepelným zářičům,
   • - optimální teplota + 19 až + 25 °C (nesmí klesnout pod + 10 °C), vzdušná vlhkost 55-60 %,
   • - v topném období před samotným užitím (montáží) zboží toto ponechat v originálním obalu nejméně 24 hodin v místě, kde se zbožím bude dále manipulováno,
   • - vybalené a nespotřebované kusy zboží nadále skladovat pečlivě zabalené v obalu prodávajícího a za shora uvedených podmínek,
   • - zboží skladovat na paletách ložených na tvrdém a rovném podkladu.
  • 4.9 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží v souladu s kupní smlouvou.
 • 5. Kupní cena, platební podmínky

  • 5.1 Dodáním zboží kupujícímu vzniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Kupní cena zboží je sjednána kupní smlouvou. Není-li sjednáno jinak, je kupní cenou cena bez DPH.
  • 5.2 Není-li kupní smlouvou stanoveno jinak je kupní cena splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání zboží na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
  • 5.3 Je-li kupující v prodlení s plněním kteréhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky denně. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla porušením této povinnosti a prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
  • 5.4 Nebude-li stanoveno jinak, veškeré peněžité plnění dle této smlouvy bude prováděno bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu vystaveného prodávajícím. Platba bude identifikována číslem daňového dokladu.
  • 5.5 Kupující není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na pohledávku prodávajícího z kupní ceny.
  • 5.6 Prodávající si vyhrazuje právo odepřít plnění ze všech kupních smluv (dodávku zboží) v případech, kdy je kupující vprodlení s úhradou kupní ceny, popř. jiného závazku (úrok z prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody) dle jakékoliv kupní smlouvy.
  • 5.7 Úplným zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.
 • 6. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

  • 6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží. Prodávající však neodpovídá za vady zboží vzniklé vdůsledku nesprávností, nevhodností či neúplností zvláštních požadavků kupujícího (čl. 3.2 této VOP) a za vady vzniklé neodbornou manipulací, užitím a skladováním zboží (čl. 4.8 této VOP), tak jako za vady vzniklé manipulací, užitím a skladováním v rozporu s těmito VOP nebo za vady mající původ v jiných okolnostech vylučujících odpovědnost prodávajícího.
  • 6.2 Za vady zboží se nepovažují nepatrné a drobné odchylky v barevnosti a konstrukčním provedení. Dále se za vady nepovažují odchylky, které nemají a nemohou mít vliv na užitné vlastnosti zboží a způsob jeho využití.
  • 6.3 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté co vadu zjistil záznamem o vadě zboží vdodacím listě vokamžiku převzetí. V oznámení kupující přesně specifikuje vadu zboží, tj. o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se projevuje, včetně fotodokumentace. Oznámení vady zašle kupující doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na zákaznický servis prodávajícího.
  • 6.4 Uplatnění odpovědnosti za dodané zboží nezbavuje povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu dodaného zboží.
 • 7. Ostatní ujednání

  • 7.1 Prodávající neodpovídá za škodu, jež kupujícímu vznikla z porušení závazku prodávajícího dodat zboží, jestliže se tak stalo pro okolnost vylučující odpovědnost. Okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího, je dána vždy, pokud škoda vznikla vyšší mocí, včetně stávek, požáru, záplav, dopravních poruch, poruch dodávek energie a surovin, mimořádných stavů, poruchami provozu, za něž prodávající neodpovídá a z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 374 obchodního zákoníku. V případě takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu. Prodávající má právo prodloužit termín dodání zboží o nezbytně nutnou dobu. V případě nesouhlasu kupujícího s prodloužením termínu dodání zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v její části doposud nesplněné.
  • 7.2 Pokud vyšší moc působí po dobu přesahující 3 měsíce, je kterákoliv ze stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to v té části smlouvy dosud nesplněné.
  • 7.3 Nárok na náhradu škody je omezen v souladu s ustanovením § 440 a § 386 obchodního zákoníku a to jen do výše hodnoty dodaného zboží. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody následné nebo nepřímé.
  • 7.4 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy tehdy, pokud je kupující v prodlení s placením kupní ceny či některé její části delším než 15 dní nebo pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží delším než 1 měsíc.
  • 7.5 Jakákoliv výpověď nebo odstoupení od kupní smlouvy musí být vpísemné formě a doručené doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem druhé straně.
 • 8. Závěrečná ustanovení

  • 8.1 Kupující bere na vědomí, že dodávané zboží nebo jeho jednotlivé části, jejich konstrukční řešení, grafická podoba, aj. jsou chráněny právem duševního vlastnictví (právem autorským a právem průmyslového vlastnictví). Kupující se pak zavazuje, zdržet se veškerého jednání, které by neoprávněně zasahovalo do práv prodávajícího chráněných těmito právními předpisy.
  • 8.2 Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
  • 8.3 Spory vzniklé z kupních smluv budou řešeny nejprve dohodou smluvních stran. V případě sporu sjednávají smluvní strany jako místně příslušný obecný soud prodávajícího.
  • 8.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP dle potřeby měnit. Pokud se nějaký článek VOP stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
  • 8.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01. 06. 2012

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení zde

RNDr. Vladimír Hobza                 

Certifikace a ocenění

Jsme držiteli certifikátů:

 • ISO 14001-2004
 • ISO 9001-2008
 • OHSAS 18001-2008

Jsme držiteli ocenění Obal roku 2009


Zobrazit certifikáty a ocenění